Промовирај го твојот оглас за побрза продажба!

Зошто да се промовира?

За разлика од промовираните огласи, нормалните имаат помала посетеност и се помалку забележителни. Не губете време! Промотивните понуди на AUTOMARKET.MK можат да го направат вашиот оглас да се издвојува од останатите, а со тоа да ви донесе поголема посетеност и заштеди време!

Означен оглас

Вашиот оглас добива посебна ознака која паѓа во очите на посетителите и со тоа ги зголемува шансите за побрза продажба.

Промовиран оглас

Промовираните огласи се искачени на врвот на листата за огласи и имаат различна позадина со што се издвојуваат од останатите. Промовирајте го вашиот оглас за ПОБРЗА продажба.

ЕКСКЛУЗИВЕН оглас

Овој оглас ги содржи сите промотивни опции. Тој е промовиран, издигнат над останатите, поседува различна позадина и е означен. Ваквите огласи се најзабележителни и имаат најголема шанса да ви донесат купувачи!